Waterbouw en loskades

De werkzaamheden die wij op waterbouwkundig gebied uitvoeren zijn zeer divers. Het nieuw plaatsen of renoveren van stuwen inclusief automatisering, het uitvoeren van baggerwerkzaamheden ten behoeve van het uitbreiden of onderhouden van een watergang, maar ook het aanleggen van kadeconstructies ten behoeve van op- en overslag van bulkgoederen. Veel waterbouwkundige projecten brengen tal van verschillende werkzaamheden met zich mee. Het is vaak een combinatie van (stalen) damwanden of beschoeiingen, nat grondverzet, beschermingsconstructies (wiepen, colloïdaal beton) en voorzieningen voor flora en fauna.

 

Vaarweg Onderhoud en Renovatie Scheepsvaartvoorzieningen (VORS)

 • Uitvoering 2016-2019
 • Contract: UAV-gc (design & construct)
 • Samenwerkingsvorm: Best Value
 • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost-Nederland
 • Uitwerken van een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp.
 • Omgevingsmanagement waarbij wij de benodigde vergunningen verzorgen en de voorbereiding en begeleiding van overige conditionerende werkzaamheden volledig verzorgen. Hierbij denkende aan archeologie, flora en fauna en niet gesprongen explosieven.
 • Het project bestaat uit waterbouwkundige werkzaamheden verdeeld over drie locaties; overnachtingshaven Tuindorp, voorsluis Eefde en overnachtingshaven Haaften.
 • Modernisering overnachtingshaven Tuindorp
  • Verdiepen en verbreden van de overnachtingshaven en invaart. Ontgravings-/baggerwerkzaamheden ca. 300.000 m3, taludverdediging ruim 30.000 m2.
  • Vernieuwen van afmeervoorzieningen voor minimaal 18 klasse Va schepen waaronder kegelschepen.
  • Realiseren van een faciliteitsteiger (autoafzetplaats).
  • Inrichting van de overnachtingshaven met onder andere walstroom- en blusvoorzieningen, parkeerplaatsen en een onbemande radarpost.
 • Inkassing voorsluis Eefde (toegang tot Twentekanaal)
  • Inkassing van de voorsluis zodat klasse Va schepen elkaar kunnen passeren
  • Inrichting van het sluiseiland met installatiesystemen en afmeervoorzieningen
  • Aanbrengen bodemverdediging
 • Optimaliseren overnachtingshaven Haaften
  • Verbreden van de haveningang
  • Verlengen van de bestaande afmeervoorzieningen voor klasse Va schepen, lengte 135 m.

 


 

Opwaardering Zuid-Willemsvaart

 • Uitvoering in 2013 en 2014
 • Vissers Ploegmakers is verantwoordelijk voor de omgang/communicatie met de omgeving (omgevingsmanagement): informeren bewoners, bedrijven, gemeenten
 • Project volgens de Best Value – aanpak. De opdrachtnemer neemt de leiding in het project en ontzorgt de opdrachtgever door opdrachtgeversrisico’s zo vroeg mogelijk in het traject te identificeren en te beheersen.
 • Design & construct – project waarbij VP naast het ontwerp en de uitvoering en bovendien verantwoordelijk is voor het verkrijgen van alle vergunningen en (de coördinatie van) het verleggen van kabels en leidingen. Tevens verantwoordelijk voor ecologie, archeologie en omgang met niet-gesprongen explosieven.
 • Verhogen/vijzelen van 3 bruggen over de provinciale weg en de Zuid-Willemsvaart incl. het aanpassen van de toeritten
 • Bij het verdiepen / verbreden wordt circa 1.000.000 m3 grond verzet
 • Circa 3 kilometer stalen damwand als oeverconstructie
 • Slimme oplossingen die als extra ‘kans’ zijn aangeboden en daadwerkelijk worden uitgevoerd om de hinder voor de omgeving te verminderen en de CO2-uitstoot te beperken.
 • Circa 70.000 m2 bodem- en taludverdediging bestaande uit o.a. stortstenen en colloïdaalbeton/onderwaterbeton.

 


 

Waterberging Diesdonk

 • Uitvoering in 2013 en 2014
 • Aanleg van een waterbergingsgebied inclusief een hoogwaterstuw
 • Ontwerp/engineering, omgevings- en risicomanagement
 • Detecteren en benaderen van niet-gesprongen explosieven
 • Elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden t.b.v. automatisering stuw
 • Aanleg van kades en oeververdediging