Integrale projecten

Bij integrale projecten voeren wij de werkzaamheden niet alleen uit, maar maken wij ook het complete ontwerp, verzorgen de vergunningen en communiceren met alle betrokkenen. Dit houdt onder andere in dat wij ons ontwerp en onze werkzaamheden tijdig afstemmen met het bevoegd gezag, wegbeheerders, omwonenden en anderen. Hierdoor wordt de opdrachtgever zo volledig mogelijk ontzorgd.

 

Prioritaire Dijkversterking perceel 1

 • Uitvoering 2016-2019
 • Contract: UAV-gc (design & construct)
 • Opdrachtgever: Waterschap Limburg
 • Ontwerpwerkzaamheden conform gedachtegoed van Systems Engineering
 • Omgevingsmanagement waarbij wij de benodigde vergunningen verzorgen, kabels en leidingen verleggen en de voorbereiding en begeleiding van overige conditionerende werkzaamheden volledig verzorgen. Hierbij denkende aan archeologie, flora en fauna en niet gesprongen explosieven.
 • Het project bestaat uit dijkversterkingen verdeeld over drie locaties; Mook, Afferden en Bergen-Aijen

 • Mook:
  • Realiseren van een keermuur fungerend als primaire waterkering.
  • Aanleg van één coupure en amoveren van 2 coupures.
  • Verstevigen van 600 meter dijklichaam.
  • Realiseren van een CSM wand in een bestaande primaire waterkering.

 • Afferden:
  • Toekomstbesteding maken dijklichaam en verhogen erosiebestendigheid dijklichaam.
  • Aanbrengen erosiebescherming door middel van structuurmat in verband met behoud van bomen in talud waterkering.
  • Inpassing laanstructuur met archeologische waarde.
  • Renoveren van 2 watervoerende kunstwerken.

 • Bergen-Aijen:
  • Verstevigen van een dijklichaam.
  • Realiseren van voorlandverbetering.
  • Amoveren een coupure.
  • Aanleg van dijkovergangen.
  • Slopen boerderij.

 


 

Vaarweg Onderhoud en Renovatie Scheepsvaartvoorzieningen (VORS)

 • Uitvoering 2016-2019
 • Contract: UAV-gc (design & construct)
 • Samenwerkingsvorm: Best Value
 • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost-Nederland
 • Uitwerken van een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp.
 • Omgevingsmanagement waarbij wij de benodigde vergunningen verzorgen en de voorbereiding en begeleiding van overige conditionerende werkzaamheden volledig verzorgen. Hierbij denkende aan archeologie, flora en fauna en niet gesprongen explosieven.
 • Het project bestaat uit waterbouwkundige werkzaamheden verdeeld over drie locaties; overnachtingshaven Tuindorp, voorsluis Eefde en overnachtingshaven Haaften.
 • Modernisering overnachtingshaven Tuindorp
  • Verdiepen en verbreden van de overnachtingshaven en invaart. Ontgravings-/baggerwerkzaamheden ca. 300.000 m3, taludverdediging ruim 30.000 m2.
  • Vernieuwen van afmeervoorzieningen voor minimaal 18 klasse Va schepen waaronder kegelschepen.
  • Realiseren van een faciliteitsteiger (autoafzetplaats).
  • Inrichting van de overnachtingshaven met onder andere walstroom- en blusvoorzieningen, parkeerplaatsen en een onbemande radarpost.
 • Inkassing voorsluis Eefde (toegang tot Twentekanaal)
  • Inkassing van de voorsluis zodat klasse Va schepen elkaar kunnen passeren
  • Inrichting van het sluiseiland met installatiesystemen en afmeervoorzieningen
  • Aanbrengen bodemverdediging
 • Optimaliseren overnachtingshaven Haaften
  • Verbreden van de haveningang
  • Verlengen van de bestaande afmeervoorzieningen voor klasse Va schepen, lengte 135 m.

 


 

De Nieuwe Driemanspolder

 • Uitvoering 2017-2020
 • Contract: UAV-gc (design & construct)
 • Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Uitwerken van een voorlopig ontwerp naar definitief en uiteindelijk uitvoeringsontwerp. Onderdeel hiervan betreft een participatietraject met omwonende, gebruikers en eigenaren.
 • Omgevingsmanagement waarbij wij de benodigde vergunningen verzorgen, kabels en leidingen verleggen en de voorbereiding en begeleiding van overige conditionerende werkzaamheden volledig verzorgen. Hierbij denkende aan archeologie, flora en fauna en niet gesprongen explosieven.
 • Het realiseren van een piekberging in een bestaande polder voor het aflaten van het boezemgestel bij extreme neerslag. Bergingscapaciteit ca. 2.000.000 m3.
 • Het realiseren van diverse peilregulerende kunstwerken waaronder inlaten, sifon en regulerende duikers.
 • Het creëren van een gevarieerd natuurgebied met een oppervlak van ruim 350 ha, waarvan ca. 150 ha water.
 • Inrichting van het gebied met recreatieve elementen, zoals wandelpaden, fietspaden, ruiter- en menpaden, kano en roeibootvoorzieningen, uitkijkpunten en kampeer- en horecavoorzieningen.
 • Bijzonderheid: het projectgebied bevindt zich in een zettingsgevoelig gebied waardoor diverse zettingcompenserende maatregelen genomen dienen te worden. Daarnaast dient ter voorkoming van de opbarsting van de bodem (waterdruk vanuit pleistoceen) een uitgedachte werkwijze te worden toegepast.

 


 

Opwaardering Zuid-Willemsvaart

 • Uitvoering in 2013 en 2014
 • Vissers Ploegmakers is verantwoordelijk voor de omgang/communicatie met de omgeving (omgevingsmanagement): informeren bewoners, bedrijven, gemeenten
 • Project volgens de Best Value – aanpak. De opdrachtnemer neemt de leiding in het project en ontzorgt de opdrachtgever door opdrachtgeversrisico’s zo vroeg mogelijk in het traject te identificeren en te beheersen.
 • Design & construct – project waarbij VP naast het ontwerp en de uitvoering en bovendien verantwoordelijk is voor het verkrijgen van alle vergunningen en (de coördinatie van) het verleggen van kabels en leidingen. Tevens verantwoordelijk voor ecologie, archeologie en omgang met niet-gesprongen explosieven.
 • Verhogen/vijzelen van 3 bruggen over de provinciale weg en de Zuid-Willemsvaart incl. het aanpassen van de toeritten
 • Bij het verdiepen / verbreden wordt circa 1.000.000 m3 grond verzet
 • Circa 3 kilometer stalen damwand als oeverconstructie
 • Slimme oplossingen die als extra ‘kans’ zijn aangeboden en daadwerkelijk worden uitgevoerd om de hinder voor de omgeving te verminderen en de CO2-uitstoot te beperken.
 • Circa 70.000 m2 bodem- en taludverdediging bestaande uit o.a. stortstenen en colloïdaalbeton/onderwaterbeton.

 


 

Vervangen stuwen Lage Raam

 • Uitvoering in 2013
 • Vissers Ploegmakers is verantwoordelijk voor de omgang/communicatie met de omgeving (omgevingsmanagement): informeren bewoners, bedrijven, gemeenten
 • Project volgens de Best Value – aanpak. De opdrachtnemer neemt de leiding in het project en ontzorgt de opdrachtgever door opdrachtgeversrisico’s zo vroeg mogelijk in het traject te identificeren en te beheersen
 • Design & construct – project waarbij VP naast het ontwerp en de uitvoering en bovendien verantwoordelijk is voor het verkrijgen van alle vergunningen en (de coördinatie van) het aanleggen van kabels en leidingen. Tevens verantwoordelijk voor ecologie en omgang met verontreinigde grond
 • Automatiseren en renoveren van 7 stuwen, o.a. betonreparatie, vervangen stuwkleppen, aanleg automatisering
 • Aanleg van 2 De Wit – vispassages en aanleg/aanpassing van een ecologische zone