Grondverzet en natuurontwikkeling

Wij beschikken over eigen graafmachines, vrachtauto's, bulldozers, wielladers, tractoren en moderne meetapparatuur en zijn derhalve volledig toegerust voor grootschalig grondverzet. In de loop der jaren zijn door ons kilometers dijken opgehoogd en versterkt, als ook natuurgebieden aangelegd c.q. verbeterd, uiteraard met in achtneming van flora- en faunabescherming.

 

Prioritaire Dijkversterking perceel 1

 • Uitvoering 2016-2019
 • Contract: UAV-gc (design & construct)
 • Opdrachtgever: Waterschap Limburg
 • Ontwerpwerkzaamheden conform gedachtegoed van Systems Engineering
 • Omgevingsmanagement waarbij wij de benodigde vergunningen verzorgen, kabels en leidingen verleggen en de voorbereiding en begeleiding van overige conditionerende werkzaamheden volledig verzorgen. Hierbij denkende aan archeologie, flora en fauna en niet gesprongen explosieven.
 • Het project bestaat uit dijkversterkingen verdeeld over drie locaties; Mook, Afferden en Bergen-Aijen

 • Mook:
  • Realiseren van een keermuur fungerend als primaire waterkering.
  • Aanleg van één coupure en amoveren van 2 coupures.
  • Verstevigen van 600 meter dijklichaam.
  • Realiseren van een CSM wand in een bestaande primaire waterkering.

 • Afferden:
  • Toekomstbesteding maken dijklichaam en verhogen erosiebestendigheid dijklichaam.
  • Aanbrengen erosiebescherming door middel van structuurmat in verband met behoud van bomen in talud waterkering.
  • Inpassing laanstructuur met archeologische waarde.
  • Renoveren van 2 watervoerende kunstwerken.

 • Bergen-Aijen:
  • Verstevigen van een dijklichaam.
  • Realiseren van voorlandverbetering.
  • Amoveren een coupure.
  • Aanleg van dijkovergangen.
  • Slopen boerderij.

 


 

De Nieuwe Driemanspolder

 • Uitvoering 2017-2020
 • Contract: UAV-gc (design & construct)
 • Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Uitwerken van een voorlopig ontwerp naar definitief en uiteindelijk uitvoeringsontwerp. Onderdeel hiervan betreft een participatietraject met omwonende, gebruikers en eigenaren.
 • Omgevingsmanagement waarbij wij de benodigde vergunningen verzorgen, kabels en leidingen verleggen en de voorbereiding en begeleiding van overige conditionerende werkzaamheden volledig verzorgen. Hierbij denkende aan archeologie, flora en fauna en niet gesprongen explosieven.
 • Het realiseren van een piekberging in een bestaande polder voor het aflaten van het boezemgestel bij extreme neerslag. Bergingscapaciteit ca. 2.000.000 m3.
 • Het realiseren van diverse peilregulerende kunstwerken waaronder inlaten, sifon en regulerende duikers.
 • Het creëren van een gevarieerd natuurgebied met een oppervlak van ruim 350 ha, waarvan ca. 150 ha water.
 • Inrichting van het gebied met recreatieve elementen, zoals wandelpaden, fietspaden, ruiter- en menpaden, kano en roeibootvoorzieningen, uitkijkpunten en kampeer- en horecavoorzieningen.
 • Bijzonderheid: het projectgebied bevindt zich in een zettingsgevoelig gebied waardoor diverse zettingcompenserende maatregelen genomen dienen te worden. Daarnaast dient ter voorkoming van de opbarsting van de bodem (waterdruk vanuit pleistoceen) een uitgedachte werkwijze te worden toegepast.

 


 

Fluvia Tiel

 • Uitvoering 2017-2018
 • Contractvorm: UAV-gc
 • Samenwerkingsvorm: Best Value (BVP)
 • Opdrachtgever: gemeente Tiel
 • Verzorgen van de ontwerpfase conform UAV-gc: opstellen Definitief Ontwerp en Uitvoeringsontwerp op basis van Systems Engineering
 • Vergunningen, waaronder ontgrondingenwetvergunning en waterwetvergunning
 • Verzorgen omgevingsmanagement waaronder vergunningen (o.a. ontgrondingenwetvergunning en waterwetvergunning) en overige conditionering
 • Het realiseren van een klimaatbestendige dijk over een lengte van 1,1 km
 • Het aanbrengen van voorlandverbetering ten behoeve van kwelreductie
 • Het realiseren van een gecompartimenteerde dynamische oevergeul
 • Aanleg van een dynamische rivieroever
 • Het ophogen van een binnendijks gebied voor woningbouw
 • Inrichting van 25 ha. uiterwaard met variantrijke ecologische ontwikkeling en zichtbare historische verankering
 • Aanleg van inrichtingselementen waaronder struinpaden, bruggen, toegangspaden, parkeerplaatsen
 • Bijzonderheid: doorlopen van onderbouwingsfase behorende bij Best Value binnen 8 weken met als resultaat de opdrachtverlening

 


 

Natuurinrichting Palmerswaard te Rhenen (Uiterwaard Nederrijn)

 • Uitvoering eind 2016
 • Contract: RAW-bestek
 • Opdrachtgever: Provincie Utrecht
 • Grootschalig grondverzet
 • Verzorgen detail engineering en omgevingsmanagement (vergunningen, waterbodemonderzoeken, bouwcommunicatie)
 • Het realiseren van een éénzijdig aangetakte nevengeul op de Nederrijn
 • Het realiseren van een hoogwatervluchtplaats voor grazers in het gebied
 • Verflauwen oevers van 10 naastliggende kribvakken
 • Realiseren van nieuwe poelen en natuurvriendelijk inrichten van bestaande waterpartijen (natuurvriendelijke oevers, verondieping waterpartijen, plas-dras zones)
 • Realiseren van zomerkades met overloop- en terugloop voorzieningen, waaronder de renovatie van een historische sluis
 • Verlegging afvalwatertransportleiding
 • Afwerken en inrichten terrein (hekwerken, inzaaien en beplanting)
 • Bijzonderheid: werkzaamheden zijn uitgevoerd in nauwe samenwerking met ecoloog in verband met het behoud van het bestaand habitat van beschermde diersoorten (bevers, ringslangen, bittervoorn)

 


 

Inrichting Stadswaard te Nijmegen

 • Uitvoering in 2016
 • Contract: UAV-GC 2005
 • Opdrachtgever: Provincie Gelderland
 • Ontwerpwerkzaamheden
 • Communicatie met omgevingspartijen
 • Het verwijderen van begroeiing
 • Het realiseren van een éénzijdig aangetakte nevengeul
 • Het uitvoeren van een maaiveldverlaging
 • Het realiseren van een voetgangersbrug
 • Het aanbrengen van oeverbescherming
 • Het ontwerpen en plaatsen van recreatieve inrichtingselementen

 


 

Herinrichting caumerbeek

 • Uitvoering in 2013 en 2014
 • Contract: RAW-bestek
 • Opdrachtgever: gemeente Heerlen
 • Het verwijderen van bosschage en stobben
 • Het ontgraven en ophogen van de nieuwe Caumerbeek
 • Het realiseren van nieuwe waterbuffers
 • Het aanpassen van diverse betonconstructies
 • Het aanbrengen van geautomatiseerde afsluiters incl. E –en W-installaties
 • Het aanleggen van putten, leidingen en duikers
 • Het aanbrengen van bodem –en taludvoorzieningen
 • Het aanbrengen van groenvoorzieningen

 


 

Verdiepen en verbreden Zuid-Willemsvaart

 • Uitvoering in 2013 en 2014
 • In dit project is circa 1.000.000 m3 grond verzet waarvan er circa 400.000 m3 via tweetal lopende banden over de N279 is getransporteerd en daar in depot is gezet t.b.v. de toekomstige verbreding van de N279.